ترجمه مقاله سیستم تشخیص و اجتناب از تهاجم در رایانش ابری

چکیده ترجمه

ساختار باز و توزیع شده سرویس ها و رایانش ابری را می توان یکی از اهداف مدنظر مهاجمین حملات سایبری احتمالی دانست. به دلیل ماهیت باز و خاصی که در سیستم های تشخیص و اجتناب از تهاجم مرسوم و سنتی (IDPS) وجود دارد، نمی توان از این سیستم ها برای توسعه در محیط های رایانش ابری استفاده کرد. در این مقاله قصد داریم آخرین فن های مدیریت هشدار و IPDS که توسعه یافته است را موردبررسی قرارداد

... Download ...

منبع این اطلاعات: شبکه فایل

 • هستی شناسی
 • کامپیوتر
 • مقاله An Intrusion Detection And Prevention System In Cloud Computing
 • ترجمه مقاله 2015
 • تصحیح هشدار
 • تصحیح هشدار
 • فناوری اطلاعات
 • کامپیوتر
 • رایانش ابری
 • نیازمندی های سیستم
 • مقاله تهجم رایانش ابری و تشخیص آن
 • ترجمه کامپیوتر 2014
 • ترجمه مقاله فناوری اطلاعات
 • دانلود مقاله ترجمه شده کامپیوتر شبکه
 • محیط های رایانش ابری
 • ترجمه مقاله کامپیوتر شبکه
 • مقالات Isi کامپیوتر و شبکه و فناوری اطلاعات نیازمندی های سیستم
 • Idps
 • دانلود مقالات Isi کامپیوتر شبکه
 • تشخیص و اجتناب از تهاجم
 • شبکه
 • دانلود رایگان مقاله An Intrusion Detection And Prevention System In Cloud Computing
 • فناوری اطلاعات
 • هستی شناسی
 • هستی شناسی
 • دانلود مقاله ترجمه شده فناوری اطلاعات
 • تشخیص و اجتناب از تهاجم
 • مقاله ترجمه شده
 • تصحیح هشدار
 • دانلود مقاله آماده فناوری اطلاعات
 • حملات سایبری
 • ترجمه مقاله سیستم تشخیص و اجتناب از تهاجم در رایانش ابری
 • ترجمه مقالات لاتین
 • نیازمندی های سیستم
 • Idps
 • دانلود مقاله فارسی سیستم تشخیص و اجتناب از تهاجم در رایانش ابری
 • دانلود مقاله سیستم تشخیص و اجتناب از تهاجم در رایانش ابری
 • دانلود مقالات Journalofnetworkandcomputerapplications با ترجمه
 • دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی کامپیوتر شبکه
 • تشخیص و اجتناب از تهاجم
 • ترجمه فارسی مقاله سیستم تشخیص و اجتناب از تهاجم در رایانش ابری
 • دانلود ترجمه مقاله
 • هستی شناسی
 • فناوری اطلاعات
 • رایانش ابری
 • مقاله تشخیص و اجتناب از تهاجم رایانش ابری هستی شناسی تصحیح هشدار نیازمندی های سیستم
 • مدیریت هشدار
 • دانلود مقالات Isi فناوری اطلاعات
 • دانلود مقاله سیستم تشخیص و حمله در رایانش ابری
 • ترجمه مقالات کامپیوتر
 • دانلود مقاله An Intrusiondetectionandpreventionsystemincloudcomputing A Systematicreview با ترجمه
 • تصحیح هشدار
 • دانلود ترجمه فارسی مقالات کامپیوتر شبکه
 • رایانش ابری
 • دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی فناوری اطلاعات
 • تشخیص و اجتناب از تهاجم
 • دانلود مقاله آماده کامپیوتر شبکه
 • رایانش ابری
 • نیازمندی های سیستم
 • نیازمندی های سیستم