پروپوزال افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازارگانی

افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی

چکیده

تصور نیاز به برنامه ریزی علمی شرکت صنایع کاشی الوند، زمینه ساز خلق موضوع تدوین برنامه بازاریابی در نزد محقق شد. از اینرو محقق به منظور دستیابی به این مهم بعد از کسب اجازه، اقدام به تشخیص رویکرد مدیران بخش های مختلف به ویژه دپارتمان فروش و کارکنان فروش نسبت به برنامه ریزی نموده و جه

... Download ...

  • پروپوزال تدوین برنامه بازاریابی
  • تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش
  • تدوین برنامه بازاریابی
  • افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی
  • پروپوزال افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی
  • پروپوزال افزایش فروش
  • پروپوزال افزایش فروش در شرکتها