آسیب شناسی، بازاریابی و فروش ظروف سنتی

هدف از این پژوهش بررسی و ارزیابی خلاقیت، نوآوری و کیفیت ظروف سنتی تولیدی در کارگاه های سفالگری میبد یزد است. جامعه آماری کلیه مدیران و کارگران کارگاه های صنایع دستی و ظروف سفالی شهرستان میبد یزد می باشد. نمونه آماری در این پژوهش با استفاده از جدول مورگان و با توجه به جامعه­ی آماری، 52 نفر برآورد گردیده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. روش این پژوهش میدانی و از نوع همبستگی میباشد. ا

... Download ...

منبع این اطلاعات: شبکه فایل

  • آسیب شناسی، بازاریابی و فروش ظروف سنتی
  • آسیب شناسی،
  • ظروف سنتی
  • بازاریابی و
  • کیفیت
  • صنایع دستی
  • ویژگی های منحصر به فرد
  • خلاقیت و نوآوری
  • فروش
  • فروش و بازاریابی