مقاله ای در مورد مدل سازی نشت آب در سدهای خاکی با نرم افزار SEEP/W

یکی از عوامل مهم و مورد توجه در طراحی و ساخت سدهای خاکی بررسی میزان نشت آب از بدنه و پی سد به منظور تأمین پایداری و اتلاف آب می باشد. در این مقاله میزان نشت از پی سد خاکی کوچری مورد بررسی قرار گرفته است. منطقه مورد مطالعه از نظر جغرافیایی در محدوده ی استان اصفهان شهرستان گلپایگان واقع شده است. ساختگاه سد در قلمرو زون زمین ساخت – رسوبی قرار دارد. پی سنگی ساختگاه سد از ماسه سنگ و پی آبشستی – واریزه

... Download ...

منبع این اطلاعات: شبکه فایل

  • نرم افزار Seep
  • آبشستگی
  • نشت
  • ضریب تراوایی
  • آب بندی