ارزیابی عملکرد پتوی رسی در کنترل تراوش زیر سدهای خاکی

چکیده:

نشت آب در سدهای خاکی و نحوه کنترل آن، اولین گام مؤثر و یکی از مهم ترین مسائلی است که در طراحی سدهای خاکی موردتوجه خاص متخصصین امر قرار می گیرد. دانش و آگاهی از قوانین بنیادی نشت به متخصصین اجازه می دهد تا از به وجود آمدن مشکلات جدی در اثر نشت جلوگیری کرده و بهترین نوع سیستم کنترل نشت را انتخاب نمایند. در این پروژه سعی شده راه های مختلف کنترل نشت را بیان کرده و به معرفی پتوی رسی و عملکرد

... Download ...

منبع این اطلاعات: شبکه فایل

 • دانلود پروژه عمران سد خاکی
 • پتوی رسی
 • تراوش در سد خاکی
 • کنترل نشت آب در سد خاکی
 • نشت آب در سدهای خاکی
 • سد خاکی
 • طول مؤثر تراوش
 • پروژه کنترل نشت آب سد خاکی
 • مطالعات عددی سد خاکی
 • رابطه بنت در سد خاکی
 • پروژ
 • طراحی سد خاکی
 • نقش پتوی رسی در کنترل نشت آب