رایانش ابری و مجازی سازی در رایانش ابری

فهرست مطالب

عنوان صفحه
عنوان تحقیق… آ
پیشگفتار… ب
تشکر و قدر دانی… ت
فهرست مطالب… ث
فهرست شکل ها… ح
فهرست جدول ها… ح
فصل اول – آشنایی با مبانی رایانش ابری… 1
چکی

... Download ...

منبع این اطلاعات: شبکه فایل

  • رایانش ابری
  • امنیت اطلاعات
  • مجازی سازی در رایانش ابری

جستجو