علاج بخشی تجهیزات هیدروالکتریک و مکانیک تونل تخلیه تحتانی سد عباسپور

علاج بخشی تجهیزات هیدروالکتریک و مکانیک تونل تخلیه تحتانی سد عباسپور

در قالب پی. دی. اف و در 15 صفحه شامل:

چکیده

مقدمه

مشخصات تونل تخلیه تحتانی سد عباسپور

نکات ضروری قبل و زمان گشودگی

انجام هماهنگی های لازم

برگزاری مناقصه

شرح مشکل تونل

هیدرومکانیک

ژئوتکنیک

وضعیت فعلی اتاقک دریچه ها

روش حفاری و تعریض اتاقک دریچه ها

سیستم ابزار دقیق

سازه

نتیجه

... Download ...

منبع این اطلاعات: شبکه فایل

 • تونل
 • زمان
 • پروژه
 • حفاری
 • جزوه
 • مقاله
 • پژوهش
 • هیدرومکانیک
 • تونل
 • تخلیه
 • ژئوتکنیک
 • مکانیک
 • قبل
 • گشودگی
 • ضروری
 • گزارش
 • تحقیق
 • سیستم
 • علاج بخشی
 • دریچه
 • مشکل
 • تحتانی
 • ابزار خرید
 • اتاقک
 • عباسپور
 • فروش
 • تعریض
 • نکات
 • هیدروالکتریک
 • تجهیزات