تحقیق وجوه افتراق و اشتراک توقیف اموال

تحقیق وجوه افتراق واشتراک توقیف اموال

چکیده :

از آنجا که بدهکار، به محض اولین تشکیل رهن اعتبار خود را از دست نمی دهد، در صورتی که ارزش مال از مبلغ دین فراتر رود، او می تواند تا چندین رهن متعاقب را فراهم آورد. در این حال، طلبکاران در مرتبه مساوی قرار ندارند: برخی از آنها پیش از دیگران مورد پرداخت قرار می گیرند. بدین ترتیب، حق ترجیحی، نه تنها به نفع طلبکاران مرهونه در برابر طلبکاران عادی، بلکه

... Download ...

منبع این اطلاعات: شبکه فایل

  • تحقیق وجوه افتراق
  • اشتراک توقیف اموال
  • تحقیق وجوه افتراق واشتراک توقیف اموال
  • تحقیق وجوه افتراق و اشتراک توقیف اموال