مقاله یک سیستم پردازش جریانی توزیع شده (سیستم عامل) (MobiStreams: A Reliable Distributed Stream Pro)

قسمتی از متن:

برنامه کاربردی شامل 10 عامل است. هر عامل یک قطعه کد برنامه است که بارها و بارها اجرا می گردد تا داده های ورودی اش را پردازش کند. هرگاه پردازش یک واحد از داده های ورودی خود را تمام کرد، داده های خروجی را تولید کرده و به عامل گراف بعدی میفرستد. به هر واحد داده ای که از بین دو عامل میگذرد، یک تاپل گفته می شود. تاپل به وسیله کانکشن بین دو عامل، از جریان داده ارسال می شود. یک گراف بدون

... Download ...

منبع این اطلاعات: شبکه فایل

  • طراحی MobiStream
  • پروژه سیستم پردازش جریانی
  • MobiStreams
  • مقاله Stream Processing System
  • مقاله سیستم عامل
  • انواع سیستم عامل موبایل
  • سیستم پردازش جریانی توزیع شده
  • دانلود تحقیق سیستم پردازش جریانی
  • سیستم عامل موبایل