مقاله ارزیابی نقش آمیخته ترفیع در افزایش فروش محصولات آرایشی و بهداشتی

مقاله ارزیابی نقش آمیخته ترفیع در افزایش فروش محصولات آرایشی و بهداشتی

چکیده

در دنیای امروز بقا و توسعهی سازمانها و شرکتها در گروی بازاریابی صحیح و فروش محصولات و خدمات است بازاریابی امروز نه بر محور امکانات تولیدی، بلکه براساس شیوه صحیح ا رسانی به مصر کنندگان استوار است و برای رقابت و حفظ سهم بازار میبایست شیوه های مطلوب متقاعدسازی مصرف کننده را شناسایی نمود صنعت محصولات شرایشی و بهداشتی نیاز ای قاعده مستن

... Download ...

منبع این اطلاعات: شبکه فایل