تجربیات مدون بیان کلی تجربیات همراه بیان چالش و مشکلات و ارائه راهکارها، پیشنهادات و برنامه آینده

تجربیات مدون بیان کلی تجربیات همراه بیان چالش و مشکلات و ارائه راهکارها، پیشنهادات و برنامه ی آینده

فهرست مطالب

مقدمه. 3

فصل اول: چالش و مشکلات

گوشه گیری برخی دانش آموزان. 8

تاثیرات طلاق والدین بر دانش آموزان مقطع ابتدائی.. 9

پائین بودن سطح یادگیری در برخی دانش آموزان. 11

عدم جذابیت درس انشاء برای دانش آموزان پایه ششم.. 12

بی انضباطی دانش آموزان در پایه ششم.. 12

فصل دوم: راهکارها، پیشنه

... Download ...

منبع این اطلاعات: شبکه فایل