سدهای خاکی

سدهای خاکی

از زمان های بسیار دور، بنای سدهای خاکی به منظور کنترل و ذخیره آب معمول بوده است. اما به علت امکانات محدوده و عدم شناخت قوانین مکانیک خاک و هیدرولیک، ارتفاع سدها و بندهای خاکی از یک مقدار محدودی بیشتر نمی شده است، هرچند از نظر وسعت و طول سد چنین محدودیتی وجود نداشته است. امروزه با پیشرفت علم مکانیک خاک و توسعه امکانات تکنولوژی و مطالعات دقیق تر، توانسته اند سدهای خاکی را با ارتفاع

... Download ...

منبع این اطلاعات: شبکه فایل

  • ارتفاع سد
  • علم مکانیک خاک
  • قوانین مکانیک خاک
  • سد خاکی
  • قوانین هیدرولیک
  • بند خاکی
  • ذخیره آب
  • بنای سد خاکی
  • کنترل آب
  • مکانیک خاک