دفاع عامل و غیر عامل

تحقیق در مورد دفاع عامل و غیر عامل

دفاع عامل و غیر عامل:

دفاع یک مفهوم یک پارچه است که شامل دوبخش عمده

(دفاع عامل) و (دفاع غیرعامل) می باشد.

دفاع عامل:

شامل تمامی طرح ریزی ها واقدامات دفاعی است که مستلزم به کارگیری سلاح وتجهیزات جنگی بوده که براساس قانون وظیفه ذاتی نیروهای مسلح می باشد.

دفاع غیرعامل:

شامل تمامی طرح ریزی ها واقداماتی است که موجب کاهش آسیب پذیری ها وافزایش پایداری وتداوم

... Download ...

منبع این اطلاعات: شبکه فایل