بررسی کاربرد و مزایا و تهدید در رایانش ابری و مهمترین خطرات در رایانش ابری Cloud Computing شامل 98 اسلاید

بررسی کاربرد و مزایا و تهدید در رایانش ابری و مهمترین خطرات در رایانش ابری Cloud Computing – شامل 98 اسلاید

• تعریف Wikipedia:

▫ توسعه و کاربرد مبتنی بر اینترنت فن آوری رایانه:

– ابر استعاره ای از زیرساخت های بزرگ و پیچیده است.

– در آن قابلیت های رایانشی به عنوان خدمت ارائه می شوند.

• تعریف ارائه شده در یک مقاله در Internet Computing IEEE:

▫ رایانش ابری روی کردی است

... Download ...

منبع این اطلاعات: شبکه فایل