ارائه چارچوب سرویس گرا برای سیستم های اجرایی تولید طبق رایانش ابری

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

ارائه چارچوب سرویس گرا برای سیستم های اجرایی تولید طبق رایانش ابری

چکیده:

فرآیند تولید در سازمان های مختلف، دارای سبک های متفاوتی است که هدف هرکدام در نهایت تحویل محصول درست در زمان درست به مشتری است. ضمن اینکه با استقرار سیستم های اجرایی تولید مزایای افزونتری در اختیار مدیران میانی نیز قرار می دهد. در این تحقیق هدف از خلق چارچوب طرح

... Download ...

  • مدیریت سیستم های تولیدی
  • استقرار سیستم های اجرایی تولید
  • رایانش ابری
  • سیستمهای توزیع شده اجرایی تولید
  • استقرار سیستم های اجرایی تولید با رایانش ابری
  • ارائه چارچوب سرویس گرا برای سیستم های اجرایی تولید طبق رایانش ابری
  • سیستم های اجرایی تولید
  • ارائه چارچوبی کلان برای مدیریت سیستم های تولیدی