تعیین تاکتیکهای بازاریابی در تدوین برنامه بازاریابی

دانلود پایان نامه مدیریت

تعیین تاکتیکهای بازاریابی در تدوین برنامه بازاریابی

چکیده

تصمیم گیری،رکن اساسی تمام وظایف مدیریتی و در عین حال،مبنای برنامه ریزی است چرا که نمیتوان گفت برنامه ای وجود دارد مگر اینکه تصمیمی اتخاذ شده است. به عبارت بهتر،تصمیم گیری ، هسته مرکزی مدیریت است که در تمامی وظایف دیگر، نمود داردو به همین دلیل برخی (مانند هربرت سایمون)مدیریت و تصمیم گیری را دو واژه مترا

... Download ...

  • افزایش فروش در شرکتها
  • افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی
  • تدوین برنامه بازاریابی
  • تعیین تاکتیکهای بازاریابی در تدوین برنامه بازاریابی
  • تعیین تاکتیکهای بازاریابی در تدوین برنامه بازاریابی
  • تدوین برنامه بازاریابی
  • تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش