ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در سیستم های رایانش ابری

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آی تی

ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در سیستم های رایانش ابری

چکیده

با افزایش بازار استفاده از تکنولوژی محاسبات ابری، مراکز داده عظیمی به وجود آمده اند تا محاسبات را سریع تر انجام دهند. یکی از دغدغه های اصلی در محاسبات ابری، مواجه شدن با اشکال ها در حین اجرا کردن یک برنامه موازی زمان

... Download ...

  • تخصیص منابع در رایانش ابری
  • پایان نامه زمانبندی کارها در محاسبات ابری
  • زمانبندی در ابر
  • پایان نامه زمانبندی در محاسبات ابری
  • زمانبند کار پیش بینی اشکال در رایانش ابری
  • ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در سیستم های رایانش ابری
  • زمانبندی در رایانش ابری
  • پایان نامه الگوریتم های زمانبندی در محاسبات ابری